Etikos komisija

Etikos kodeksas

Moreno days

You are here

Paskirtis

1. LPdD etikos kodeksas apibrėžia moralinius psichodramos taikymo aspektus, kurie lemia veiklos esmę bei vertybes.
2. LPdD etikos kodeksas privalomas visiems LPdD nariams, veikloje susijusioje su psichodramos teorija ir praktika.
3. Savo apsisprendimą laikytis LPdD etikos kodekso draugijos nariai pareiškia visuotiniame susirinkime, kuris yra protokoluojamas, jį pasirašydami.

Asmenys, stojantys į LPdD įsipareigoja laikytis LPdD etikos kodekso. Iš asmenų, įsipareigojusių laikytis LPdD etikos kodekso, draugijos nariai ir visuomeninės organizacijos turi teisę pareikalauti pasiaiškinimo dėl veiksmų, neatitinkančių LPdD etikos kodekso nuostatų ir ištaisyti padarytas klaidas.

Bendrosios nuostatos

1. LPdD narys psichodramos taikymo paslaugas teikia asmenims bei organizacijoms.
2. Jis privalo gerbti žmogaus orumą, laisvę bei teises, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, tautybės, religijos bei socialinės padėties, nesinaudoti žmogaus profesine, finansine ar lyties priklausomybe, siekiant bet kokio asmeninio pranašumo ir naudos.
3.LPdD narys geranoriškai bendradarbiauja su kolegomis bei kitų profesijų atstovais, saugo psichodramos bei Lietuvos psichodramos draugijos prestižą.

Profesiniai santykiai su klientais

Konfidencialumas
1. LPdD nariai įsipareigoja:
1.1 Laikytis konfidencialumo, t.y. saugoti profesinę paslaptį kas yra klientas/ai ir ypač tai, ką sužino apie kliento/ų asmeninį gyvenimą ar ligą.
1.2 Taikyti konfidencialumo taisyklę ir grupėje, ne tik saugant klientų gerovę, bet ir trečiųjų asmenų, apie kuriuos kalba klientai, gerovę. Psichodramatistas turi informuoti ir priminti konfidencialumo taisyklę grupėje. Konfidencialios informacijos panaudojimas galimas tik šiomis specifinėmis sąlygomis:

·  supervizijose;

·  jei grupės narys galvoja, kad ši taisyklė buvo sulaužyta ir kreipėsi į Etikos komitetą;

·  klientui sutikus, jo atvejis gali būti aptariamas su kolegomis;

·  mokymuose, jei tuo nepažeidžiamas kliento anonimiškumas;

·  tuo atveju, jei pažeidžiamas visuomenės interesas (kriminalinio nusikaltimo atveju).

Kompetencija
2. LPdD narys įsipareigoja:
2.1. Suteikti klientui/ms informaciją apie savo profesinį statusą, įgytą kvalifikaciją, taikomus metodus ir pratybas, jų adekvatumą ir pasekmes.
2.2. Įvardinti savo asmeninių ir profesinių galimybių ribas ir esant būtinybei tinkamai patarti klientui, kur ieškoti alternatyvios pagalbos.
2.3. Nuolat tobulinti savo kompetenciją psichodramos mokymuose, supervizijose, asmeninėje terapijoje.

Atsakomybė
3.1. LPdD narys taiko psichodramą laikydamasis visų Lietuvos įstatymų.
3.2. Sudaro aiškų kontraktą apie individualaus/grupinio darbo formas ir procesą, bei tikslus.
3.3. Taiko psichodramą kliento gerovei, o ne tenkindamas savo poreikius.
3.4. Taikydamas psichodramą, įvertina savo psichinę ir fizinę sveikatą, kaip pakankamai gerą dirbti su žmonėmis. Kitu atveju, gali padaryti žalos savo klientams.
3.5. Žino ir gerbia savo klientų kultūrinę aplinką.
3.6. Žino ir siekia ribų su klientais aiškumo, t.y. vengia vaidmenų sumaišties, nes ji gali būti žalinga terapiniam ir/arba mokymo ryšiui, neužmezga dvigubų santykių – netaiko psichodramos tiems, su kuriais jau turi giminystės, kaimynystės, bičiulystės, kliento ar kitą santykį.
3.7. Psichodramatistas vengia intymaus pobūdžio santykių su klientais.
3.8. Informuoja klientus, jei, taikydamas psichodramą, naudoja video ar įrašų sistemas, veidrodinį stiklą. Klientas turi teisę nutraukti susitarimą naudoti minėtas priemones.

Profesiniai santykiai su kolegomis

1. Gerbia savo kolegas ir iškilusius klausimus sprendžia tiesiogiai. Nepavykus išspręsti, gali kreiptis į Etikos komitetą.

Psichodramos draugijos narys ir visuomenė

1. Psichodramos terapeutų ir vadovų, esančių Lietuvos psichodramos draugijoje, vardai ir pavardės yra skelbiami Lietuvos Psichodramos draugijos internetiniame puslapyje.
2. Reklamuodamas savo paslaugas LPdD narys turi aiškiai nurodyti savo kompetencijas ir paslaugų pobūdį.
3. LPdD narys gali naudoti savo kompetencijas visuomenės reiškiniams tyrinėti (taikyti sociodramą), tuomet galioja etiniai principai, tame tarpe ir konfidencialumas.

Etikos kodeksą parengė:
Doc. dr. Albina Kepalaitė, Rasa Pietarienė, Rasa Slonskienė, Arūnė Taunytė. Etikos kodeksas patvirtintas LPdD visuotiniame susirinkime 2012 m. sausio 28 d.

 

User login

NEWSLETTER

IF YOU WANT TO ALLOCATE 2% OF INCOME TAX TO OUR ORGANISATION:

1 step: Connect to your internet banking and go to E-declaration;
2 step: Fill FR0512 template which you can find among document templates. Our details:
                     Lietuvos psichodramos draugija, Studentų g. 39, Vilnius, LT-08106
                     Association's code: 191970158, Association's account: LT41 7180 3000 0070 0648
3 step: Send your filled template to tax office (VMI) via internet banking.

GET IN TOUCH